Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. FC Ukkie Voetbal Houten: de organisatie die voetbaltrainingen aanbiedt voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. 

1.2. Deelnemer: het kind dat deelneemt aan de voetbaltrainingen van FC Ukkie Voetbal Houten.

Artikel 2: Inschrijving

2.1. Inschrijving voor de voetbaltrainingen van FC Ukkie Voetbal Houten is mogelijk via de website.

2.2. De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Artikel 3: Betaling

3.1. De betaling van het inschrijfgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

3.2. Bij uitblijven van betaling kan de deelname aan de voetbaltrainingen worden geweigerd.

Artikel 4: Annulering

4.1. Bij annulering door de deelnemer vindt geen restitutie van de reeds betaalde facturen plaats.

4.2. FC Ukkie Voetbal Houten behoudt zich het recht voor om trainingen te annuleren of te verplaatsen. In geval van annulering door FC Ukkie Voetbal Houten worden de kosten voor bevattende en of resterende trainingen gerestitueerd.

4.3 Bij afwezigheid door verhindering en/of ziekte vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. FC Ukkie Voetbal Houten is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van deelnemers.

5.2. Deelnemers nemen deel aan de voetbaltrainingen op eigen risico.

Artikel 6: Gedragsregels

6.1. Deelnemers en ouders/verzorgers dienen zich tijdens de voetbaltrainingen te houden aan de aanwijzingen van de trainers.

Artikel 7: Beeldmateriaal

7.1. FC Ukkie Voetbal Houten heeft het recht beeldmateriaal te maken tijdens de voetbaltrainingen voor promotionele doeleinden. Indien ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen het gebruik hiervan, dienen zij dit schriftelijk kenbaar te maken.

Artikel 8: Wijzigingen

8.1. FC Ukkie Voetbal Houten behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de website gepubliceerd.

Artikel 9: Proeftraining

9.1. Nieuwe deelnemers hebben de mogelijkheid om aan één proeftraining deel te nemen alvorens definitief in te schrijven.

9.2. De proeftraining is kosteloos en verplicht niet tot inschrijving.

9.3. Tijdens de proeftraining dienen de ouders/verzorgers aanwezig te blijven.

9.4. Na de proeftraining wordt de mogelijkheid geboden tot inschrijving. Indien binnen 3 werkdagen na de proeftraining geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt de deelnemer automatisch als lid beschouwd en zijn de bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 10: Lidmaatschap en Opzegging

10.1. Leden blijven automatisch lid van FC Ukkie Voetbal Houten totdat schriftelijk opgezegd is.

10.2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en moet uiterlijk 2 weken voor de eerstvolgende facturatie plaatsvinden.

10.3. De data van de eerstvolgende facturatie worden gecommuniceerd via e-mail en/of de website van FC Ukkie Voetbal Houten.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 01-02-2023.